Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven


Innledning

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Granne forsikring i henhold til åpenhetsloven § 5.


Virksomhetens organisering


Granne forsikring driver forsikringsvirksomhet og leverer hovedsakelig skadeforsikringer til kunder på Nord-Vestlandet innen segmentene marin, bedrift og privat. I tillegg formidler selskapet personforsikringer og noen andre mindre forsikringsprodukter. Selskapet har hovedkontor i Ålesund i Møre og Romsdal.


Granne forsikring er et gjensidig forsikringsselskap og således eid av medlemmene.Virksomhetens rutiner for menneskerettigheter


Granne forsikring støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.


Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer danner grunnlaget for selskapets tilnærming til å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og i selskapets leverandør-/verdikjede. Ansvaret for selskapets arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til CEO, inngår som en del av selskapets compliance-rutiner, og er forankret i selskapets styre.


Selskapet stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaleforhold der risikovurderingen tilsier dette.


Minimum en gang i året foretar selskapet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.


Alle ansatte gjøres kjent med selskapet tilnærming til åpenhetsloven. Selskapet har få ansatte med en flat struktur, noe som gjør forholdene oversiktlig med god intern kommunikasjon.


Selskapets aktsomhetsvurderinger


Granne forsikring er et norsk foretak med virksomhet i Norge. Som forsikringsforetak utbetaler vi erstatning i forbindelse med at våre kunder har forsikringsmessige skader. Således regnes ikke våre kunders leverandører som selskapets leverandører.


Granne forsikring har i all hovedsak norske leverandører, og risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant disse anses for å være lav. Selskapets karlegging har avdekket et fåtall utenlandske leverandører. Dette er store, renommerte og internasjonale selskaper og risikoen knyttet til disse anses å være lav. Det er iverksatt undersøkelser for å gjennomføre dertil adekvate kontroller for å forsikre seg at disse overholder grunnleggende menneskeretter og anstendige arbeidsforhold.


Selskapets aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det har derfor heller ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgingen av forretningsvirksomhet og leverandørkjede/forretningspartnere, som nærmere beskrevet ovenfor.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024