• Gratulerer Havsnurp med ny båt.

 • Ny DNK Cyberdekning tilgjengelig fra 1. april 2024

 • Norma Cyber: Styrking av maritim motstandsdyktighet

 • Tilskudd til skadeforebyggende arbeid

 • Rabatt på e-læringskurs hos ASK for våre kunder

I Granne er vi opptatt av å hindre skader på personer og materiell. Vi har 24 timers beredskap for å hjelpe deg når den alvorlige situasjonen har oppstått. I tillegg arrangerer vi øvelser, låner ut termografikkamera og gir tilskudd til skadeforebyggende tiltak.

Vakttelefon +47 70 10 12 50

Marinforsikringer

 • Pakkeforsikring - mannskap

  Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Forsikringsbehovet varierer med fartøy, arbeidsområde og en rekke andre faktorer. Våre rådgivere innen marinforsikring tar gjerne en gjennomgang med deg.

  Vilkår Pakkeforsikring - Fiskebåt

  Vilkår Pakkeforsikring - Norges Fiskarlag

 • Næringsfartøy under 15 meter

  Forsikringen skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll. Forsikringsbehovet varierer med fartøy, arbeidsområde og en rekke andre faktorer.

  Vi tar gjerne en gjennomgang for å avdekke behovene knyttet til ditt eller dine fartøy.

  Se vilkår FAL 280

 • Næringsfartøy over 15 meter

  Granne forsikrer de fleste typer fartøy, som fiskebåter, brønnbåter, servicebåter og offshorefartøy. Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll.

  Vi tar gjerne en gjennomgang for å avdekke behovene knyttet til ditt eller dine fartøy.

  Se Nordic Plan

Nyttig informasjon

 • Allminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeid på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder.

  av 2. desember 1985 (Revidert 1997)
  Utarbeidet av Norges Rederiforbund og Skips- og Offshoreverftenes Landsforening (nå TBL-Skip).

  Verkstedklausul 2020, Cefor Form 282

  Under henvisning til § 3-28 i Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 (Planen) gis følgende pålegg ved reparasjon av skipet:

  1. Benytt siste versjon av standardkontrakten utarbeidet av Rederiforbundet og Teknologibedriftenes Landsforening av 2.12.1985 (revidert 1997). (Se link under).

  2. Sørg for at beløpet i standardkontraktens § 10, som regulerer ansvarsgrensen ved skadeforvoldelse settes til minimum NOK 25 millioner og at beløpet i § 11 som regulerer ansvar for mangler settes til minimum reparasjonsarbeidets kostnad.

  3. Dersom skipets takserte forsikringsverdi (Planens § 2-3) er mindre enn NOK 25 millioner, skal verkstedets ansvar for skadeforvoldelse etter standardkontraktens § 10 ikke settes lavere enn den takserte forsikringsverdien (inklusive Hull- og/ eller Freight Interest, hvis dette ble tatt ut under samme polise).

  Benyttes ikke ovenstående vilkår, svarer assurandøren kun for tap og ansvar som om kontrakten som nevnt i pkt. 1 var benyttet. Ved anvendelse av lavere ansvarsgrense enn nevnt i pkt. 2 og 3 nedsettes assurandørens ansvar med et beløp tilsvarende differansen mellom ansvarsgrensene som nevnt i pkt. 2 og 3 og de ansvarsgrensene som er avtalt i den reparasjonskontrakten partene faktisk har inngått, jfr. Planens § 4-15 (b).

  Assurandøren kan, etter eget skjønn, bekrefte skriftlig at sikrede kan avvike fra ansvarsbeløpene under nr. 2 og 3. mot betaling av en tilleggspremie.

 • Særskilte vilkår - Russlands territorialgrense

  Forsikringene gjelder ikke dersom fartøyet befinner seg innenfor Russlands territorialgrense på 12 nautiske mil og etter de linjer som er trukket opp for angivelsen av dette territorialfarvannet. Det medfører at alle forsikringer umiddelbart vil opphøre å gjelde for fartøyet, redskapen, last og mannskap knyttet til fartøyet .

  I Russland sine økonomiske soner vil fiske kunne representere en fareøkning og vilkårene for reassuranse kan falle bort på kort varsel før eller etter avtalens inngåelse eller fornyelse. Dette vil kunne medføre at forsikringene på fartøyet mv. opphører med umiddelbar virkning når dere eventuelt får skriftlig varsel om slikt opphør

 • Opplagsklausul - sikkerhetsforskrift.

  Pålegg om tiltak ved opplag av kyst- og fiskefartøy som ikke har full bemanning under opplag.

  I tillegg til Nordisk Sjøforsikringsplans (Planen) kapittel 17-5, pkt. c gjelder følgende sikkerhetsforskrift under fartøyets opplag, landligge og verkstedsopphold ved kai.:

  1. Rederiet skal ha en plan for opplaget som inkluderer bemanning på 1 times varsel eller kortere.

  2. Dersom den offisielle værtjenesten for området varsler sterk vind og bølgehøyde som kan utsette fartøyet for uvanlig fare, skal fartøyet bemannes for maritim drift.

  3. Fartøyet skal alltid være godt fortøyd i forhold til forventet vær, strøm og havnens beskaffenhet.

  4. Fartøyet skal være utstyrt med alarm for brann og vannstand med automatisk oppringing til tilsynsperson.

  5. Fartøyet skal ha tilsyn av person som går om bord minimum en gang daglig.

  Hvis ikke sikkerhetsforskriften blir oppfylt, kan assurandørens ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. Planens § 3-25.

 • Marine cyber tillegg

  1. Med mindre annet følger av paragraf 3 under skal denne forsikringen ikke dekke tap, skade, ansvar eller kostnader direkte eller indirekte forårsaket av, eller medvirket til, eller oppstått ved bruk eller drift av datamaskiner, datasystemer, datamaskinprogramvare, ondsinnet kode, datavirus, dataprosesser eller andre elektroniske systemer hvor bruken eller driften har som mål å påføre skade.

  2. I henhold til vilkårene, begrensningene og eksklusjonene i polisen som denne klausulen er et tillegg til, skal erstatningen som ellers er tilgjengelig herunder ikke begrenses av bruk eller drift av datamaskiner, datasystemer, datamaskinprogramvare, dataprosesser eller andre elektroniske systemer om denne bruken eller driften ikke har som mål å forårsake skade.

  3. Når denne klausulen er et tillegg til poliser som dekker krigsrisiko, borgerkrig, revolusjon, opprør eller borgerstrid som oppstår derfra, eller en fiendtlig handling av eller mot en krigersk makt, eller terrorisme eller en person som handler fra et politisk motiv, skal første paragraf ikke ekskludere tap (som ellers ville vært dekket) forårsaket av bruk av datamaskiner, datasystemer eller datamaskinprogramvare eller andre elektroniske systemer i oppskytningssystemer og/eller styringssystemer og/eller avfyringssystemer for våpen eller missiler.

  Dette er en Cefor oversettelse av LMA5403 - MARINE CYBER ENDORSEMENT fra original engelsk tekst. Dersom det er motstrid mellom den engelske originalen og den norske oversettelsen skal den originale engelske teksten gis forrang.

Skjema

Vi er Granne

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024